Legal information

Radio FG Belgium
‘RadioWorks Comm.V.’
Touwstraat 16 bus4
B- 2060 Antwerpen
BTW: BE0543.758.442
Tel: +32.495/56.32.83
hello@radiofg.be

Algemene voorwaarden:

Intellectuele Eigendom:
Radio FG™ is een gedeponeerd merk van FG Concept SAS. Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn op deze site behoren ten allen tijde aan FG Concept SAS tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en indien het merken van derden betreft. Deze rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Elke vorm van reproductie en elk gebruik van kopieën van de inhoud van deze site voor andere doeleinden dan privégebruik zijn strikt verboden. RadioWorks Comm.V. is licentiehouder in de Benelux van alle merken van Radio FG™. De radio-uitzendingen, de website ‘radiofg.be’, het gebruik van de logo’s, merchandising en events in de Benelux vallen allen en uitsluitend onder verantwoordelijkheid van RadioWorks Comm.V.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Radio FG™ verzamelt enkel persoonlijke gegevens (zoals voornaam, familienaam, adres, email, telefoon) wanneer deze gegevens ons door u persoonlijk werden toegezonden of wanneer ze door ons onrechtstreeks worden verkregen via uw bezoek aan onze website (bv. cookies). Deze gegevens zullen verzameld worden om van u opmerkingen te bekomen omtrent onze website of onze producten en om u toe te laten deel te nemen aan onze wedstrijden. Af en toe zullen wij u, met uw toelating, commerciële boodschappen toesturen. U zal echter bij het verzamelen van uw persoonsgegevens steeds de mogelijkheid krijgen om aan te geven dat u zulke commerciële boodschappen niet wenst te ontvangen. Voor alle gegevens verzonden per e-mail of op een andere manier, aanvaardt u dat Radio FG™, of een lid van de Radio FG™ familie, deze gegevens verzamelt, opneemt, bewaart en/of gebruikt voor bovengenoemde doeleinden.

Personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens:
Uw gegevens worden opgeslagen in de databanken van Radio FG™ Belgium, gevestigd te Touwstraat 16 bus 4, B2060 Antwerpen. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bedrijven die lid zijn van de Radio FG™ familie. De Radio FG™ familie omvat Radioworks Comm.V, Radio FG Belgium, Radio FG Vlaanderen, FG Concept SAS, onze franchisenemers, filialen en dochtermaatschappijen. Elk gebruik van uw gegevens door één van de leden van onze familie zal steeds gebeuren in overeenstemming met dit privacy beleid. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gegevens kunnen worden overgedragen naar voornoemde ontvangers ook voor zover deze zich bevinden in landen die geen passend niveau van gegevensbescherming bieden gelijk aan dat binnen de Europese Economische Ruimte. Voor het uitoefenen van sommige taken doet Radio FG™ beroep op bepaalde bedrijven (bijvoorbeeld, technisch onderhoud van onze web sites, bijstand bij promotionele campagnes, enz.). Deze bedrijven zullen enkel toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie. Zij zullen uitsluitend tot uw gegevens toegang hebben om hun respectievelijke functie uit te oefenen. Radio FG™ zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verzenden of openbaren aan derde partijen die niet tot de Radio FG™ familie behoren. Voor zover u dat zelf wenst en aangeeft, kunt u via onze website bepaalde sociale mediasites zoals Facebook en Twitter gegevens vermelden in verband met onze website. Mogelijks kunnen via dergelijke verbanden met deze websites bepaalde van uw persoonsgegevens toegankelijk zijn voor de uitbaters van deze websites. Op de verwerking van uw persoonsgegevens door de uitbaters van deze websites zijn de respectievelijke voorwaarden van deze websites van toepassing. Radio FG™ behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer de wet dit vereist, wanneer zulks noodzakelijk is om de integriteit van de web site te vrijwaren, wanneer dit noodzakelijk is om uw verzoeken in te willigen, of om mee te werken aan een gerechtelijke procedure of een zaak die de openbare orde aanbelangt.

Bescherming van persoonlijke gegevens van kinderen:
Radio FG™ wenst bijzondere aandacht te schenken aan de bescherming van persoonlijke gegevens van kinderen. Wij verzamelen enkel beperkte persoonsgegevens van kinderen van 12 jaar en jonger, als het verzamelen van die gegevens noodzakelijk is om aan een specifiek verzoek van het kind te voldoen. Zo zullen wij bijvoorbeeld (enkel) een email adres opvragen wanneer het kind ons verzoekt om hem/haar een screensaver toe te sturen. Wij zullen het email adres onmiddellijk uit onze bestanden verwijderen zodra aan het verzoek van het kind is voldaan. Wij kunnen ook een email adres opvragen om een kind te laten deelnemen aan een wedstrijd. In bepaalde gevallen zullen wij ook een email adres van een ouder opvragen zodat wij van die ouder om toestemming kunnen vragen. Wij zullen niet meer gedetailleerde gegevens opvragen van kinderen van 12 jaar of jonger, zoals een adres of telefoonnummer, zonder de toestemming van de ouders of voogd. Radio FG™ zal de deelname van een kind aan een online activiteit niet afhankelijk maken van het opgeven van persoonlijke gegevens die niet redelijk verantwoord zijn voor de deelname aan de activiteit in kwestie. Persoonlijke gegevens die van kinderen worden verkregen, worden enkel en alleen gebruikt door Radio FG™, de Radio FG™ Familie of een van de bedrijven die technisch, operationele of andere diensten aan Radio FG™ leveren. Voorbeelden van zulke diensten zijn: het verbeteren van onze web sites, het beantwoorden van verzoeken van bezoekers van onze web sites of het organiseren van wedstrijden. Deze persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of doorgegeven aan andere derde partijen die niet tot de Radio FG™ Familie behoren. Wij raden ouders aan om de online activiteiten van hun kinderen regelmatig na te gaan en te controleren.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens:
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en het recht deze eventueel te wijzigen en te wissen zoals bepaald hieronder, alsmede het recht het Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te zien. Indien u uw persoonsgegevens wil aanpassen (bijvoorbeeld omdat ze niet correct zijn of omdat u uw contact gegevens wil wijzigen), verzoeken wij u ons per post (Radioworks Comm.V, Touwstraat 16 bus4, 2060 Antwerpen) of per e-mail (hello@radiofg.be) daarvan op de hoogte te brengen. Wij zullen naar aanleiding van uw verzoek deze gegevens zo spoedig mogelijk in overeenstemming brengen met de door u bezorgde informatie. Indien u uw persoonsgegevens die door ons verzameld worden wil raadplegen, indien u wenst dat de persoonsgegevens uit ons gegevensbestand verwijderd worden, of indien u zich ten allen tijde gratis tegen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens wil verzetten (inclusief het gebruik voor direct marketing), dan kan u ons daarvan op de hoogte brengen via dit formulier. Indien u de persoonsgegevens die wij omtrent uw kind verzamelen wil raadplegen, indien u wenst dat de persoonsgegevens uit ons gegevensbestand verwijderd worden, of indien u zich tegen het verdere gebruik van deze persoonsgegevens wil verzetten, dan kan u ons daarvan op de hoogte brengen via dit formulier.

Het gebruik van "Cookies" door Radio FG™:
Cookies zijn stukjes informatie die een web site overbrengt naar de hard drive van een individuele bezoeker van de web site voor registratie doeleinden. Cookies maken het voor de web site mogelijk om informatie op te slaan die uw gebruik van de web site aanzienlijk zal vergemakkelijken. Radio FG™ gebruikt cookies om u online ervaring te veraangenamen. Cookies laten ons bijvoorbeeld toe het aantal bezoekers van de web site op anonieme wijze te registreren. Wij kunnen Cookies ook gebruiken om u bij uw terugkeer naar onze web site op persoonlijke wijze te begroeten, of u op de hoogte te houden van de resultaten van bvb wedstrijden waaraan u heeft deelgenomen. Als u geen Cookies wenst te ontvangen of u wenst door uw browser te worden verwittigd wanneer er een Cookie wordt verzonden, dan kan u daartoe de "help" sectie onder de instellingen van uw browser raadplegen. Als u alle Cookies weigert, zou het kunnen dat bepaalde onderdelen van de web site niet meer toegankelijk zijn." Voor uw bezoek aan deze website, hebt u zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met het gebruik van cookies zoals hierboven beschreven.

Links naar andere web sites:
Indien wij u links aanbieden naar web sites die niet door Radio FG™ Belgium worden aangeboden dan worden deze links u louter ter informatieve titel en om u behulpzaam te zijn aangeboden. Wij raden u aan bij het betreden van deze web sites het privacy beleid van de aanbieder van de web site nauwkeurig na te lezen. Radio FG™ kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of operator van dergelijke web sites. Alle web sites van Radio FG™ die worden aangeboden door Radio FG™ zullen een privacy beleid voeren dat gelijkaardig is aan de bepalingen van dit artikel. Eventuele verschillen zullen enkel voorkomen indien lokale regelgeving dit vereist. Enkele Radio FG™ frequenties zijn eigendom van, en worden uitgebaat door franchise nemers. Dit zijn zelfstandige ondernemers. Deze franchise nemers baten soms hun eigen web site uit en in vele gevallen zullen zij een gelijkaardig privacy beleid hebben. Toch raden wij u aan om hun privacy beleid nauwkeurig na te lezen alvorens persoonlijke gegevens door te zenden.

Wijzigingen:
Dit privacy beleid zal af en toe worden aangepast door Radio FG™ en daarom is het nuttig deze pagina regelmatig te bezoeken. Wijzigingen aangebracht zullen steeds enkel en alleen naar de toekomst toe gelden.

Veiligheid:
Radio FG™ zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijze van haar verwacht kunnen worden om uw gegevens geheim te houden. Bij het indrukken van de verzend-toets voor het versturen van persoonlijke gegevens, erkent u evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden kan in geen geval op Radio FG™ verhaald worden.

Contact gegevens:
RadioWorks Comm.V.,
Touwstraat 16 bus4
B- 2060 Antwerpen


Beperking van aansprakelijkheid:
Wij leveren bijzondere inspanningen om de op deze website gegeven informatie zo veel als mogelijk aan te vullen en up-to-date te houden teneinde u op een zo nauwkeurig mogelijke wijze te informeren. Het is evenwel steeds mogelijk dat bepaalde informatie niet meer met de werkelijkheid overeenstemt. Wij vragen uw begrip hieromtrent. U kan evenwel steeds contact opnemen met ons . Radio FG™ verstrekt geen enkele waarborg aangaande de veiligheid van de website. Dit geldt ook voor eventuele virussen en computerfraude. De bezoeker dient er zich bewust van te zijn dat aan het gebruik van internet bepaalde risico's verbonden zijn. Elke schade, zoals onder meer maar niet beperkt daartoe, schade aan hardware of software van de bezoeker die voortvloeit uit een bezoek aan onze site, kan bijgevolg niet verhaald worden op Radio FG™, tenzij dit te wijten is aan opzet, grove fout of bedrog vanwege Radio FG™. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van lichamelijke schade of dood. "Radio FG™ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de websites van derden, inclusief voor de websites van franchisenemers van Radio FG™ waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele 'hyperlinks' die voorkomen op de website, noch voor enige informatie die op die websites terug te vinden is." [© Radioworks Comm.V. 2014. Legal Page.]

Twitter

RadioFG_be
Het is nog eventjes wachten op het nieuwe seizoen van @Stranger_Things op @netflix , maar hier alvast een leuk fil… https://t.co/w0nmazl8Q2
@RadioFG_be • 24 Apr 2019 • 18:54
RadioFG_be
Vergeet straks je radio niet op FG af te stemmen, want onze residents @TheChainsmokers komen straks om 11u langs om… https://t.co/hBx80We3UZ
@RadioFG_be • 19 Apr 2019 • 18:09
RadioFG_be
FG SESSIONS w/ JEROEN MEERTENS #loola https://t.co/0CSLtBTHrN
@RadioFG_be • 17 Apr 2019 • 21:11
RadioFG_be
FG SESSIONS w/ JEROEN MEERTENS #loola https://t.co/dkSwshRCMr
@RadioFG_be • 17 Apr 2019 • 21:10
RadioFG_be
FG SESSIONS w/ JEROEN MEERTENS #loola https://t.co/KUdenlzhuu
@RadioFG_be • 17 Apr 2019 • 21:06

Facebook