Contest Rules

 


Wedstrijdreglement, radio & online wedstrijden. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die Radioworks Comm. V. — Radio FG, met adres te 2060 Antwerpen, Touwstraat 16 b4, (mede) organiseert.
Organisatie van de wedstrijd


1.     Radioworks Comm. V. organiseert verschillende wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode, bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden. De wedstrijden veronderstellen doorgaans een contact name van de deelnemer via telefoon, SMS, website/email of IDTV.


2.     Door deel te nemen aan een wedstrijd geeft de deelnemer de toestemming aan de hand van zijn/haar telefoonnummer zijn/haar thuisadres en naam op te zoeken, om zo eventueel de gewonnen prijs/prijzen te kunnen versturen. Potentiële winnaars krijgen bericht dat ze gewonnen hebben. Indien ze voor een bepaald tijdstip, aangegeven in het bericht, Radioworks Comm. V. contacteren om hun gegevens door te geven, krijgen ze de prijs toegestuurd. Indien de potentiële winnaar niet tijdig contact opneemt, komt de prijs te vervallen. Alle spelers krijgen minstens 24uur de tijd om te reageren.


3.     De prijs van 1 belminuut, 1 SMS of een deelname wordt bij elke wedstrijd duidelijk en op een zichtbare plaats vermeld. Na afloop van een sms-wedstrijd krijgt elke deelnemer maximum 1 bericht om te melden dat de winnaars op de site www.radiofg.be staan. Een deelname wordt doorgaans beschouwd als het juist beantwoorden van 1 vraag via sms, idtv of website. Bijvoorbeeld: het juist beantwoorden van 2 vragen via sms = 2 deelnames/kansen om te winnen.


4.     Voorgemelde kosten worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen onder geen enkel beding ten laste gelegd worden van Radioworks Comm. V. of gerecupereerd worden bij Radioworks Comm. V..


5.     Radioworks Comm. V. kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Radioworks Comm. V. ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Radioworks Comm. V. kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk of andere problemen van deze aard) of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.
Keuze van de winnaars


6.     Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,…) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. De toewijzing van de resterende prijs/prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld en/of door trekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.


7.     Radioworks Comm. V. personeelsleden, Radioworks Comm. V. bedrijfsleiders en partijen (en desgevallend hun personeelsleden/bedrijfsleiders) waar Radioworks Comm. V. op zelfstandige basis mee samenwerkt voor deze actie, mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. De gezinsleden en familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen zijn ook uitgesloten van deelname.


8.     Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Radioworks Comm. V. houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Radioworks Comm. V. opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.


9.     Radioworks Comm. V. mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen. Deze gegevens worden verwerkt in een bestand waarvan Radioworks Comm. V. de houder is. De gegevens worden bewaard door Radioworks Comm. V. o.m. met het oog op commerciële promoties. Door de deelname aan de wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij door Radioworks Comm. V. in kennis werd gesteld van de inzameling van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden. Eenieder heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens en om onjuiste gegevens te verbeteren mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan Radioworks Comm. V.. De wet tot de bescherming van de privacy wordt gerespecteerd.
De prijzen


10.  Vanaf het moment dat de identiteit van de winnaar(s) is bepaald, ziet Radioworks Comm. V. af van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de prijs, ongeacht door wie de eventuele verzendingskosten of transportkosten worden gedragen.


11.  Radioworks Comm. V. maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Radioworks Comm. V. kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.


12.  Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (titularis van het telefoonnummer of emailadres) en is dus niet overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.


13.  Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege Radioworks Comm. V..


14.  Over de periode van een wedstrijd kan een deelnemer maar één maal winnen.


15.  Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.


16.  Indien een prijs verstuurd wordt, kan Radioworks Comm. V. niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan Radioworks Comm. V. eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.


17.  Winnaars krijgen bericht dat zij een prijs hebben gewonnen via een winnaarsbrief, via persoonlijk telefonisch contact, via email of via SMS, dit alles afhankelijk van het soort wedstrijd. De winnaars kunnen ook bekend gemaakt worden op de website van de organiserende zender. Als de winnaars niet te vinden zijn op voorgaande kanalen, kan men de winnaars via win[at]radiofg.be te allen tijde opvragen.


18.  Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd zo snel mogelijk na bekendmaking van de winnaars. Dit kan echter wel een zekere vertraging oplopen, buiten de wil van Radioworks Comm. V. om. Indien de vertraging groter is dan 3 maanden, worden de winnaars hiervan op de hoogte gesteld.
Het wedstrijdreglement


19.  Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met Radioworks Comm. V., met dien verstande dat er nooit wedstrijdvragen telefonisch worden meegedeeld.


20.  Het wedstrijdreglement kan door eenieder worden opgevraagd middels een voldoende gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde omslag dat wordt toegezonden aan Radioworks Comm. V. op het volgend adres. Radioworks Comm. V., Touwstraat 16 bus 4, 2060 Antwerpen, ten laatste acht dagen voor de einddatum van de betrokken wedstrijd.


21.  Radioworks Comm. V. kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.


22.  Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan Radioworks Comm. V., ter attentie van Radioworks Comm. V., Touwstraat 16 bus 4, 2060 Antwerpen, tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.


23.  Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.


 


 

Twitter

RadioFG_be
Het is nog eventjes wachten op het nieuwe seizoen van @Stranger_Things op @netflix , maar hier alvast een leuk fil… https://t.co/w0nmazl8Q2
@RadioFG_be • 24 Apr 2019 • 18:54
RadioFG_be
Vergeet straks je radio niet op FG af te stemmen, want onze residents @TheChainsmokers komen straks om 11u langs om… https://t.co/hBx80We3UZ
@RadioFG_be • 19 Apr 2019 • 18:09
RadioFG_be
FG SESSIONS w/ JEROEN MEERTENS #loola https://t.co/0CSLtBTHrN
@RadioFG_be • 17 Apr 2019 • 21:11
RadioFG_be
FG SESSIONS w/ JEROEN MEERTENS #loola https://t.co/dkSwshRCMr
@RadioFG_be • 17 Apr 2019 • 21:10
RadioFG_be
FG SESSIONS w/ JEROEN MEERTENS #loola https://t.co/KUdenlzhuu
@RadioFG_be • 17 Apr 2019 • 21:06

Facebook